นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลโรงเรียนวัดตำหนักใต้
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ เนื่องจากบุคลากรจะเป็นผู้ ผลักดันให้ภารกิจต่างๆของสถานศึกษา สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น องค์กรจำเป็นจะต้องมีการกำหนดกรอบ แนวทางการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและ ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีพึงประสงค์ และมีทัศนคติที่ดีต่อสถานศึกษา
โรงเรียนวัดตำหนักใต้ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของ สถานศึกษา โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ที่มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบการประเมินผล เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถหลักให้แก่บุคลากร โดยนำแนวความคิดการบริหารงานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ อย่างรอบด้านมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลโรงเรียนวัดตำหนักใต้ แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่
ด้ำนที่ 1 การวางแผนกำลังคน
ด้ำนที่ 2 การสรรหา
ด้ำนที่ 3 การพัฒนาบุคลากร
ด้ำนที่ 4 การส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจ
ด้ำนที่ 5 การใช้ประโยชน์
Adobe Acrobat Document นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลโรงเรียนวัดตำหนักใต้   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.22 KB