ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมมือร่วมใจ เป็นโรงเรียนปลอดขยะกันเถอะ

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชาติ 20 ปีโดยยุทธศาสตร์ที่ 5 กำหนดให้การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                โดยเน้นให้ทุกคน ทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีคุณธรรม  จริยธรรม  น้อมนำแนวคิด                 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   สู่การปฏิบัติการจัดการหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดตำหนักใต้            พ.ศ. 2560  ตามหลักสูตรแกนกลาง  2551       ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดตำหนักใต้                     ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงได้กำหนดนโยบาย                และจัดทำ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โดยขับเคลื่อนภายใต้หลักปรัชญา      เศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นเตือนให้ครูบุคลากรและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนมีจิตสำนึก  ความรู้  ความเข้าใจ  เรื่องการคัดแยกขยะ  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมในการรักษาความสะอาดตามสถานที่สาธารณะต่างๆ ตลอดจนสามารถเผยแพร่                       ให้ความรู้   แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน  สังคม  เพื่อนำสู่ความสุขที่ยั่งยืนร่วมกัน            โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

         1.1 กำหนดวิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของโรงเรียนอย่างชัดเจนโดยผู้บริหาร  ครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา  ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการจัดการ  PLC

         1.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินกิจกรรม โรงเรียนปลอดขยะ                            (Zero Waste School)  

         3. จัดทำคำสั่งกิจกรรมฐานการเรียนรู้  ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

         4. โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  

          5. งบประมาณจากหน่วยงานภายนอกโดยการสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้านครหลวง               เขตนนทบุรี  ในการจัดทำฐานการเรียนรู้กิจกรรมคัดแยกขยะ กิจกรรมน้ำหมักชีวภาพ

          6. งบประมาณจากหน่วยงานภายนอกโดยการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี       โฮลดิ้ง จำกัด ในการจัดทำฐานการเรียนรู้สวนสมุนไพร

         7.คำสั่งครูและนักเรียนทำความสะอาดบริเวณพื้นที่และเขตความรับผิดชอบในการทำความสะอาดประจำวัน

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2560,00:00   อ่าน 501 ครั้ง