ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุพรรณี สุขเล็ก
หัวหน้ากลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวชมชณัช ชนม์ภูดิศ

นายสมโภชน์ มาสขาว
ครูประจำชั้น /0

นายมนตรี ภู่ประกิจ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1