ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสุพรรณี สุขเล็ก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสมโภชน์ มาสขาว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายมนตรี ภู่ประกิจ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายอภิชาติ โพทาทอง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นายสฏรัฏฐ์ ทองก่ำ
ครูผู้ช่วย