นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวพิชญ์สินี เมาลีทอง

นางสาวภนิดา บำรุง

นางสาวสุจิตรา พลพิทักษ์

นางสาวจิฬาภรณ์ สุพร

นางสาวรุ่งฤดี โคตุดร

นางสาวปริชญา สาแซ