ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางคมคาย น้อยสิทธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
อยากให้โรงเรียนวัดตำหนักใต้เป็นแบบไหน
มีสนามฟุตบอลสีเขียว
นักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน
มีผลการเรียนที่สูงขึ้นทุกปี
โรงเรียนมีห้องเรียนที่สวยงาม
นักเรียนมีมารยาทและคุณธรรมจริยธรรม
คุณครูมีคุณธรรม
โรงเรียนมีสิ่งก่อสร้างที่อำนวยความสะดวก
อยากให้นักเรียนและชุมชนเข้าวัดทำบุญเมื่อมีโอกาส
อื่นๆ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/11/2012
ปรับปรุง 16/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 410389
Page Views 523261
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดเชิงกระบือ บางกรวย บางกรวย
2 โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) บางกรวย บางกรวย 0-2447-5414
3 โรงเรียนวัดลุ่ม บางกรวย บางกรวย
4 โรงเรียนวัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ) บางกรวย บางกรวย 0-2446-0554
5 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ บางกรวย บางกรวย
6 โรงเรียนศึกษาบัณฑิต บางกรวย บางกรวย
7 โรงเรียนวัดบางขนุน(ทัดสุวรรณกลึงประชาสรรค์) บางขนุน บางกรวย
8 โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) บางขุนกอง บางกรวย
9 โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน บางขุนกอง บางกรวย
10 โรงเรียนวัดบางไกรนอก บางขุนกอง บางกรวย
11 โรงเรียนวัดโบสถ์ บางคูเวียง บางกรวย
12 โรงเรียนอนุบาลพลอยโสภิต บางคูเวียง บางกรวย
13 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี บางคูเวียง บางกรวย
14 โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา บางคูเวียง บางกรวย
15 โรงเรียนวัดสิงห์(แจ่มชื่นวิทยาคม) บางคูเวียง บางกรวย
16 โรงเรียนชุมชนวัดส้มเกลี้ยง บางคูเวียง บางกรวย
17 โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางสีทอง บางกรวย
18 โรงเรียนวัดรวก(พร้อมพิทยาคาร) บางสีทอง บางกรวย 024475556
19 โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง(นันทศรีวิบูลย์บำรุง) บางสีทอง บางกรวย
20 โรงเรียนประสานวิทยานนทบุรี บางสีทอง บางกรวย
21 โรงเรียนวัดอุบลวนาราม ปลายบาง บางกรวย
22 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย ปลายบาง บางกรวย
23 โรงเรียนวัดโคนอนราษฎร์บำรุง มหาสวัสดิ์ บางกรวย
24 โรงเรียนมหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง) มหาสวัสดิ์ บางกรวย
25 โรงเรียนวัดสนามนอก วัดชลอ บางกรวย
26 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิหเสนี) นนทบุรี วัดชลอ บางกรวย
27 โรงเรียนวัดสัก วัดชลอ บางกรวย
28 โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ บางกรวย 0-2447-5418
29 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ศาลากลาง บางกรวย
30 โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา ศาลากลาง บางกรวย
31 โรงเรียนพิทักษ์นครานุสรณ์ ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
32 โรงเรียนติวานนท์ศึกษา ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
33 โรงเรียนการัญศึกษา ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
34 โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์ ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
35 โรงเรียนประสาทพร ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
36 โรงเรียนอนุบาลวัฒนผล ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
37 โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
38 โรงเรียนอนุบาลเรวดี นนทบุรี ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
39 โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี 0-2525-0353
40 โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) ท่าทราย เมืองนนทบุรี 0-2525-3065
41 โรงเรียนอนุบาลคุณหนู นนทบุรี ท่าทราย เมืองนนทบุรี
42 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา ท่าทราย เมืองนนทบุรี 0-2580-0156
43 โรงเรียนอนุบาลวัชราภา ท่าทราย เมืองนนทบุรี
44 โรงเรียนอนุบาลยุวัจฉรา ท่าทราย เมืองนนทบุรี
45 โรงเรียนรุ่งโรจน์ศึกษา ท่าทราย เมืองนนทบุรี
46 โรงเรียนอนุบาลคอิศรานล ท่าทราย เมืองนนทบุรี
47 โรงเรียนอนุบาลทรายทอง ท่าทราย เมืองนนทบุรี
48 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ท่าทราย เมืองนนทบุรี
49 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ท่าทราย เมืองนนทบุรี
50 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ท่าทราย เมืองนนทบุรี
51 โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ท่าทราย เมืองนนทบุรี
52 โรงเรียนสมานพิชากร ท่าทราย เมืองนนทบุรี
53 โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ ( สโมสรสากลอุทิศ ) บางกระสอ เมืองนนทบุรี
54 โรงเรียนธัมมสิริศึกษา บางกระสอ เมืองนนทบุรี
55 โรงเรียนอนุบาลดวงใจ บางกระสอ เมืองนนทบุรี
56 โรงเรียนสันติวัน บางกระสอ เมืองนนทบุรี
57 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง) บางกระสอ เมืองนนทบุรี 0-2526-2563
58 โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) บางกระสอ เมืองนนทบุรี
59 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ บางกระสอ เมืองนนทบุรี
60 โรงเรียนอนุบาลสันติวัน บางกระสอ เมืองนนทบุรี
61 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ บางกร่าง เมืองนนทบุรี
62 โรงเรียนศรีรัตโนภาศ บางกร่าง เมืองนนทบุรี
63 โรงเรียนวัดปราสาท บางกร่าง เมืองนนทบุรี
64 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) บางกร่าง เมืองนนทบุรี 0-2595-1948
65 โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) บางกร่าง เมืองนนทบุรี
66 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 บางรักน้อย เมืองนนทบุรี
67 โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย เมืองนนทบุรี
68 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี 0-2446-2645
69 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี 0-2447-4875
70 โรงเรียนกฤษณะวิทยา บางเขน เมืองนนทบุรี
71 โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ บางเขน เมืองนนทบุรี
72 โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง บางเขน เมืองนนทบุรี
73 โรงเรียนอนุบาลผึ้งน้อย บางเขน เมืองนนทบุรี
74 โรงเรียนอนุบาลนิตา บางเขน เมืองนนทบุรี
75 โรงเรียนอนุบาลสุนันทา บางเขน เมืองนนทบุรี
76 โรงเรียนอนุบาลศิลประสิทธิ์ บางเขน เมืองนนทบุรี
77 โรงเรียนวัดฝาง บางเขน เมืองนนทบุรี
78 โรงเรียนอนุบาลจุฬสมา บางเขน เมืองนนทบุรี
79 โรงเรียนอุดมศึกษา บางไผ่ เมืองนนทบุรี
80 โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา) บางไผ่ เมืองนนทบุรี
81 โรงเรียนวัดโชติการาม บางไผ่ เมืองนนทบุรี
82 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
83 โรงเรียนวัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม) สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
84 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
85 โรงเรียนพลับพลาศิริวิทยา สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
86 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
87 โรงเรียนอนุบาลเพื่อนเด็ก สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
88 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
89 โรงเรียนพัชรานุบาล สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
90 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
91 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
92 โรงเรียนเทพประทานพร สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
93 โรงเรียนเขมพิทยา สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
94 โรงเรียนอนุบาลมณียา ไทรม้า เมืองนนทบุรี
95 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้า เมืองนนทบุรี 0-2985-3146
96 โรงเรียนอนุบาลอัมพรรัตน์ ไทรม้า เมืองนนทบุรี
97 โรงเรียนมัธยมวัดเพลง นนทบุรี ไทรม้า เมืองนนทบุรี
98 โรงเรียนวัดแดง(นนทคุณพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์) ไทรม้า เมืองนนทบุรี
99 โรงเรียนอนุบาลสุรีย์วรรณ ไทรม้า เมืองนนทบุรี