โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) เลขที่ 19 ซอยนนทบุรี 27 ถ.สนามบินน้ำ  ตำบลท่าทราย  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 02-525-3065
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนวัดตำหนักใต้
โรงเรียนวัดตำหนักใต้เป็นโรงเรียนประถมศึกษา ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดตำหนักใต้ ถนนสนามบินน้ำ หมู่ 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี ในเขตเทศบาลนนทบุรี เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองนนทบุรี สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ที่ดินของวัดตำหนักใต้ จำนวนเนื้อที่ดิน 7 ไร่เศษ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2476 เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล ประเภทนายอำเภอจัดตั้ง เปิดทำการสอนเป็นครั้งแรกชั้นประถมปีที่ 1 ถึงชั้นประถมปีที่ 4 โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดตำหนักใต้ เป็นสถานศึกษาเล่าเรียน
ในปี พ.ศ. 2492 ได้มีการก่อสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารเอกเทศ ซึ่งการก่อสร้างอาคารเรียนในครั้งนี้ ได้รับงบประมาณ จำนวน 30,275 บาท นายวิลาศ โอสถานนท์ ได้รับบริจาคไม้จากโรงกลึงเป็นจำนวนมาก เพื่อสร้างอาคารเรียน พระครูนนทวิมลศีล (พระมหาสาคร สาคโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดตำหนักใต้ ซึ่งเป็นผู้อุปการะโรงเรียนในสมัยนั้น ได้อนุญาตให้ตัดต้นยางของวัดมาเลื่อยแปรรูปเป็นไม้กระดาน เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียน การก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 ให้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) ” ( ชื่อสร้อยในวงเล็บ ตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ผู้ริเริ่มก่อสร้างอาคารเรียน) ต่อมาได้ขยายห้องเรียนเพิ่มขึ้นอีก 1 ห้องเรียนโดยได้รับเงินงบประมาณ จำนวน 5,000 บาท โรงงานสุราไทยทำได้บริจาคเงินเพิ่มอีก 7,000 บาท และประชาชนร่วมบริจาคอีกจำนวน 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,000 บาท สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2501 อาคารเรียนหลังแรกนี้ได้ใช้เป็นอาคารเรียนจนถึงปี พ.ศ. 2513 จึงได้ขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียนดังกล่าว และได้มอบไม้อาคารเรียนที่รื้อถอนทั้งหมดให้แก่วัดตำหนักใต้เพื่อใช้ ประโยชน์ต่อไป
ปี พ.ศ. 2509 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ได้รับงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 004 จำนวน 1 หลัง รวม 8 ห้องเรียน เงินงบประมาณ 129,000 บาท อาคารเรียนดังกล่าวได้มาก่อสร้างนอกกำแพงวัด ด้านหน้าพระวิหาร ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบันนี้ อาคารเรียนหลังนี้ในปัจจุบัน คือ อาคารเรียนหลัง 1 ปีการศึกษา 2513 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 004 อีกจำนวน 1 หลัง 8 ห้องเรียน เงินงบประมาณ จำนวน 360,000 บาท ในปัจจุบัน คือ อาคารเรียน อาคาร 2
ปี พ.ศ. 2515 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 004 จำนวน 1 หลัง 8 ห้องเรียน เงินงบประมาณ 365,000 บาท ในปัจจุบันคือ อาคารเรียน อาคาร 3
ปี พ.ศ. 2517 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 017 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน เงินงบประมาณ จำนวน 280,000 บาท ต่อมาคณะกรรมการสภาตำบลท่าทราย ได้อนุมัติเงินสภาตำบล ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง จำนวน 4 ห้องเรียน ค่าก่อสร้าง จำนวน 80,000 บาท ปัจจุบันคือ อาคารเรียน อาคาร 4
ปี พ.ศ. 2529 ได้รับบริจาค จากกำนันแช่ม – คุณน้อม แย้มรุ่ง ก่อสร้างห้องสมุดชุมชนศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนตลอดชีวิต ด้วยเงินบริจาคประมาณ 400,000 บาท ในปัจจุบันคือ อาคารพยาบาล - ห้องสมุด
ปี พ.ศ. 2537 ได้รับงบประมาณสนับสนุนของ ส.ส.พิมพา จันทร์ประสงค์ และ ส.ส.อุดมเดช รัตนเสถียร จำนวน 100,000 บาท สำหรับการปรับพื้นโรงอาหาร โดยการถมทราย และเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้มีระดับพื้นเท่ากับพื้นอาคารอเนกประสงค์ ช่วยให้สะดวกในการให้บริการด้านอาคารสถานที่แก่ชุมชน
ในปีการศึกษา 2539 โรงเรียนได้เปิดดำเนินการสอนระดับมัธยมศึกษาในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2540 ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนได้ดำเนินการก่อสร้าง
อาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 3 ห้องเรียน จำนวนเงิน 380,000 บาท
ห้องน้ำ ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวนเงิน 61,000 บาท
ห้องน้ำนักเรียนชั้นอนุบาล ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวนเงิน 20,000 บาท
ได้รับงบประมาณพัฒนาจังหวัด จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สร้างรั้วด้านทิศเหนือของโรงเรียนเป็นจำนวนเงิน 108,500 บาท
ปี พ.ศ. 2541 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) จำนวน 60,000 บาท สำหรับสร้างสนามเด็กเล่น พร้อมอุปกรณ์ เครื่องเล่น
ในปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ ToPStar (โครงการวิจัย และพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อคุณภาพการศึกษา) ซึ่งนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานดิ์ ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและการพัฒนาการเรียนรู้
ในปีการศึกษา 2547 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนางาน ตามโครงการ “ระบบดี โรงเรียนมีคุณภาพ" (Healthy Systems Healthy School) ครั้งที่ 1 ผลจากการที่ได้เข้าร่วมโครงการโดยนำระบบการจัดการพัฒนาคุณภาพหรือวงจร PDCA มาปฏิบัติและทำให้เกิดคุณภาพ ทำให้โรงเรียนผ่านการประเมินจาก สมศ. ในเกณฑ์ดีและดีมาก ในรอบที่ 1 แต่ยังมีอีก 1- 2 มาตรฐานเท่านั้นที่โรงเรียนต้องประเมินทบทวนตนเอง เพื่อนำปัญหาและอุปสรรคในการประเมินจาก สมศ. ครั้งที่ 1 พัฒนาต่อไป
ปี พ.ศ. 2549 นายพูนศักดิ์ สว่างโชติ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหนักใต้ และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อสร้างเรียนแบบ 324 ล 4 ชั้น 24 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 17,439,000 บาท ให้ชื่อว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา” ทำให้ต้องรื้ออาคาร 3, อาคาร 4 และห้องน้ำ
ในปีการศึกษา 2549 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนางาน ตามโครงการ “ระบบดี โรงเรียนมีคุณภาพ" (Healthy Systems Healthy School) ครั้งที่ 2 ผลจากการประเมินจาก สมศ. ในรอบที่ 2 อยู่ในเกณฑ์ดีและดีมาก ได้รับการรับรองทุกมาตรฐาน ปัจจุบันทางสถาบันวิจัยและพัฒนาเรียนรู้ (สวร) ได้จัดตั้งเป็น มูลนิธิ สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพ)
ในปีการศึกษา 2550 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 ประกาศการจัดเครือข่ายตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการ บริหารและการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2550 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2550 ได้เป็นสถานศึกษาประเภทที่หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2550
ในปีการศึกษา 2551 นางเตือนใจ เกษณียบุตร ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปี 2557 ในเดือน พฤศจิกายน
ในปีการศึกษา 2557 ดร.ปรพล  แก้วชาติ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2557
พร้อมท่านรองผอ.ณัชชารีย์  วิสิฐไวทยากุล ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดร.ปรพล แก้วชาติ ได้สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2559 เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ
ปัจจุบันนางคมคาย น้อยสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) ปฏิบัติหน้าที่ราชการ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559