ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวจารีรัตน์ รัตนะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสิงขร สังข์ประเสริฐ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางสาวศิโรรัตน์ พราหมณะนันทน์
ครูดนตรีไทย
ครูประจำชั้น /0

นางสาวกุสุมา
ครูอัตราจ้าง(อบจ.)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1