ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวจารีรัตน์ รัตนะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสิงขร สังข์ประเสริฐ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวศิโรรัตน์ พราหมณะนันทน์
ครูดนตรีไทย
ครูประจำชั้น /0