โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) เลขที่ 19 ซอยนนทบุรี 27 ถ.สนามบินน้ำ  ตำบลท่าทราย  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 02-525-3065
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายจีระพงษ์ สิทธิทิม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2563
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.ปรัชญา ยิ้มสวัสดิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ตุลาคม 2563
ชื่อ-นามสกุล : นางณฤดี บุญเสริม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจารีรัตน์ รัตนะ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานแผนงาน/งบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร เวิ่นทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเพชร สามชื่นฉ่ำ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเจียระไน เรืองจินดา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารฝ่ายบุคคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0983356175