ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางคมคาย น้อยสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 พฤศจิกายน 2559
ชื่อ-นามสกุล : นางณฤดี บุญเสริม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจารีรัตน์ รัตนะ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานแผนงาน/งบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร เวิ่นทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสิงขร สังข์ประเสริฐ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเจียระไน เรืองจินดา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารฝ่ายบุคคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :