ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวกุลนิดา ค้าคุ้ม
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางรัชนี สดิษฐรักษ์
ครูอัตราจ้าง

วิรินทร์ มูซา
ครู คศ.1

นางเบญจมาศ สำเนากลาง
ครูผู้ช่วย

นางสาวขนิษฐา ชาววิวัฒน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุจารี บุญมีรัตน์
พี่เลี้ยง

นางชลธิชา กิมสวัสดิ์
พี่เลี้ยง