ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวกุลนิดา ค้าคุ้ม
หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย
หัวหน้าปฐมวัย

นางรัชนี สดิษฐรักษ์
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

วิรินทร์ มูซา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางนวลจันทร์ มีจิตร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0

นางสาวสุจารี บุญมีรัตน์
พี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางชลธิชา กิมสวัสดิ์
พี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0