ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวกุลนิดา ค้าคุ้ม
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางรัชนี สดิษฐรักษ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

วิรินทร์ มูซา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางเบญจมาศ สำเนากลาง
ครูผู้ช่วย

นางสาวขนิษฐา ชาววิวัฒน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางสาวสุจารี บุญมีรัตน์
พี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางชลธิชา กิมสวัสดิ์
พี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0