ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวกุลนิดา ค้าคุ้ม
หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย
หัวหน้าปฐมวัย

นางรัชนี สดิษฐรักษ์
ครูพี่เลี้ยง

นางดารณี พุทธเศวตศรี
ครูพี่เลี้ยงเด็กเล็ก

วิรินทร์ มูซา
ครูผู้ช่วย

นางนวลจันทร์ มีจิตร์
ครู คศ.2