โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) เลขที่ 19 ซอยนนทบุรี 27 ถ.สนามบินน้ำ  ตำบลท่าทราย  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 02-525-3065
งานแนะแนว

นางณฤดี บุญเสริม
งานแนะแนว
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวกุลนิดา ค้าคุ้ม
งานแนะแนว

นางสาวจารีรัตน์ รัตนะ
งานแนะแนว