ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานแนะแนว

นางณฤดี บุญเสริม
ครู คศ.2
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวกุลนิดา ค้าคุ้ม
ครู คศ.1

นางสาวจารีรัตน์ รัตนะ
ครู คศ.2