ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนกน้อย ทองสา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุทธิพงศ์ อัมโร

นายอัครพงษ์ แก้วสว่าง

นางสาวชนาพร ตะเคียนเกลี้ยง
ครูอัตราจ้าง