ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนกน้อย ทองสา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวันชนะ ธรรมศิริกุล
ครู คศ.1

นายสุทธิพงศ์ อัมโร
ครูประจำชั้น /2

นายอัครพงศ์ แก้วสว่าง
ครูประจำชั้น /0