ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนกน้อย ทองสา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุทธิพงศ์ อัมโร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายอัครพงษ์ แก้วสว่าง
ครูประจำชั้น /0

นางสาวชนาพร ตะเคียนเกลี้ยง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2