โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) เลขที่ 19 ซอยนนทบุรี 27 ถ.สนามบินน้ำ  ตำบลท่าทราย  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 02-525-3065
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระสมุห์สุทธิพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาบุญยิ่ง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : สจ.สมคิด มากวงษ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ประยุทธ เรือนเพชร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรเชษฐ์ ปั้นทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.ปวรภัส เบ็ญจชาติ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิวัฒน์ เพชรเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายประชา วีระชาติกุล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์เทอดศิริ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรทร เวิ่นทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายจีระพงษ์ สิทธิทิม
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : พ.ท.เวียงชัย จิตรธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสามารถ ละอองจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปทุมพร จันทร์เทพ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า