ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระสมุห์สุทธิพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาบุญยิ่ง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : สจ.สมคิด มากวงษ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ประยุทธ เรือนเพชร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรเชษฐ์ ปั้นทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.ปวรภัส เบ็ญจชาติ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิวัฒน์ เพชรเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายประชา วีระชาติกุล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์เทอดศิริ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรทร เวิ่นทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางคมคาย น้อยสิทธฺ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : พ.ท.เวียงชัย จิตรธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสามารถ ละอองจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปทุมพร จันทร์เทพ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า