ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอัจฉรา สุกุนา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางชนาภา สาริพันธ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายิกา รังษี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางสาววนัชพร หวลถึง
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิรินภา เนินกลาง
ครูผู้ช่วย