ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอัจฉรา สุกุนา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางชนาภา สาริพันธ์
ครูอัตราจ้าง

นายิกา รังษี
ครูผู้ช่วย

นางสาววราภรณ์ นามมา
ครูอัตราจ้าง