โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) เลขที่ 19 ซอยนนทบุรี 27 ถ.สนามบินน้ำ  ตำบลท่าทราย  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 02-525-3065
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอัจฉรา สุกุนา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายิกา รังษี
ครู
ครูประจำชั้น

นางสาววนัชพร ศรีรักษา
ครู

นางสาวศิรินภา เนินกลาง
ครู