ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุนทร เวิ่นทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวโชติรส ชั่งโต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0

นางสาวช่อจิต จันทา
ครูผู้ช่วย