ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเทียนทอง จิตธรรม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอนงค์นาฎ ช่วยบุญ
ครู คศ.1

นางสาวเจียระไน เรืองจินดา
ครู คศ.1

นายพรเทพ ศรีดอนทราย
ครูผู้ช่วย