ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายชิต แก้วเพ็ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอนงค์นาฎ ช่วยบุญ
ครูผู้ช่วย

นางเทียนทอง จิตธรรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวเจียระไน เรืองจินดา
ครูผู้ช่วย