โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) เลขที่ 19 ซอยนนทบุรี 27 ถ.สนามบินน้ำ  ตำบลท่าทราย  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 02-525-3065
คณะผู้บริหาร

นายจีระพงษ์ สิทธิทิม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา ยิ้มสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางณฤดี บุญเสริม
หัวหน้างานวิชาการ

นางสาวจารีรัตน์ รัตนะ
หัวหน้างานแผนงาน/งบประมาณ

นายสุนทร เวิ่นทอง
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นายเพชร สามชื่นฉ่ำ
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

นางสาวเจียระไน เรืองจินดา
หัวหน้างานบริหารฝ่ายบุคคล
เบอร์โทร : 0983356175