ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางคมคาย น้อยสิทธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางณฤดี บุญเสริม
หัวหน้างานวิชาการ

นางสาวจารีรัตน์ รัตนะ
หัวหน้างานแผนงาน/งบประมาณ

นายสุนทร เวิ่นทอง
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นายสิงขร สังข์ประเสริฐ
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

นางสาวเจียระไน เรืองจินดา
หัวหน้างานบริหารฝ่ายบุคคล