ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางคมคาย น้อยสิทธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชิต แก้วเพ็ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางนวลจันทร์ มีจิตร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางณฤดี บุญเสริม
หัวหน้างานวิชาการ

นางสาวจารีรัตน์ รัตนะ
หัวหน้างานแผนงาน/งบประมาณ

นายสุนทร เวิ่นทอง
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นายสิงขร สังข์ประเสริฐ
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

นางสาวกมลวรรณ หยวกทอง
หัวหน้างานบริหารฝ่ายบุคคล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1