ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางณฤดี บุญเสริม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายกฤษณ์ ปิติธีรโชติ
ครู คศ.1

นายธนัฒน์ภูมิ ภูขาว
ครู คศ.1