ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางณฤดี บุญเสริม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายกฤษณ์ ปิติธีรโชติ
ครูผู้ช่วย

อารียา แสงทอง
ครูผู้ช่วย

นายธนัฒน์ภูมิ ภูขาว
ครูผู้ช่วย

นางสาวศุภลักษณ์ ปิ่นเกตุ
ครูอัตราจ้าง