ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางณฤดี บุญเสริม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายกฤษณ์ ปิติธีรโชติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายธนัฒน์ภูมิ ภูขาว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางเทวี เที่ยงอุทัย
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน