ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางณฤดี บุญเสริม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายกฤษณ์ ปิติธีรโชติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

อารียา แสงทอง
ครูผู้ช่วย

นายธนัฒน์ภูมิ ภูขาว
ครูผู้ช่วย