ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเพชร สามชื่นฉ่ำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ