ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเพชร สามชื่นฉ่ำ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวันชนะ ธรรมศิริกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0