ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายสิงขร สังข์ประเสริฐ
ครู คศ.2
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายเพชร สามชื่นฉ่ำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นายธนัฒน์ภูมิ ภูขาว
ครู คศ.1

นายอัครพงษ์ แก้วสว่าง

นางสาวนกน้อย ทองสา
ครู คศ.2

นางสุพรรณี สุขเล็ก
ครู คศ.2