ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงาน สัมนา อบรม โรงเรียนวิถีพุทธ ณ จ.อยุธยา
วันนี้ (15 ก.พ.) ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  ได้จัดงาน “มาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ” เพื่อแสดงผลงาน และหาแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนวิถีพุทธ โดยมีพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เป็นประธาน และกล่าวปาฐกถาพิเศษ คุณค่าไตรสิกขากับการพัฒนาการศึกษาในบริบทสังคมไทย ตอนหนึ่งว่า ภาระของวิชาพระพุทธศาสนา คือ ต้องสอนให้เด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ไม่แตกแยก ไม่แบ่งสี โดยระบบการเรียนการสอนควรยึดหลักโยนิโสมนสิการคือ การรู้จักคิด, การพิจารณาโดยแยบคาย, การคิดถูกวิธี ซึ่งจะส่งผลให้เด็กเกิดศีล สมาธิ และปัญญา 
 
พระศรีธรรมภาณี (วัลลภ โกวิโท) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร รักษาการ ผอ.สำนักงานพระสอนศีลธรรม มจร. กล่าวว่า ในการประชุมครั้งนี้ได้มีมติประกาศปฏิญญาสืบสานปณิธานวิถีพุทธ ว่า จะสร้างเสริมศีลธรรมให้ดำรงอยู่เป็นหลักยึดในการดำเนินชีวิตของผู้เรียนที่นับถือพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา โดยการจัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียนด้วยหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างบูรณาการ สถานศึกษาจัดอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาศีล สมาธิ และปัญญาอย่างชัดเจน เช่น มีพระพุทธรูปประจำสถานศึกษาและห้องเรียน มีพุทธศาสนสุภาษิตแสดง มีสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบ เป็นต้น สถานศึกษาจัดกิจกรรมวิถีชาวพุทธในชีวิตประจำวัน วันพระ และวันสำคัญต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ที่ส่งเสริม ทาน ศีล ภาวนา และ การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น (รู้คุณค่าแท้) อย่างบูรณาการ สถานศึกษาบูรณาการไตรสิกขา วัฒนธรรมแสวงปัญญา และวัฒนธรรมเมตตา ในหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกระดับ ผู้บริหาร คณะครู สร้างความตระหนัก และศรัทธาในการดำเนินงานสถานศึกษาวิถีพุทธ ร่วมกับผู้ปกครอง และชุมชน โดยจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวิถีบวร เป็นประจำ ... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/693538
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2562,09:46   อ่าน 101 ครั้ง