ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวิถีพุทธ วันมาฆบูชา
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาได้พานักเรียนทั้งหมดเข้าร่วม
กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ ทำกิจกรรม เวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญของศาสนา
วันมาฆบูชา หมายถึง การบูชา ในวันเพ็ญเดือน ๓ เนื่องในโอกาสคล้าย วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง
โอวาทปาติโมกข์ แก่พระภิกษุจำนวน ๑,๒๕๐ รูป ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมาย
กันพระสงฆ์ ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2562,10:11   อ่าน 90 ครั้ง